รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565)

จำนวนดาวน์โหลด 260 จำนวนผู้เข้าชม 271