การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
เรื่อง ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคําสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดและการแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนดทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ พ.ศ. 2560 80
กฎกระทรวง การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. 2556 392
กฎกระทรวง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2556 362
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. 2556 423
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 6 (2) และ (3) 508