ตารางสรุปกฎหมาย
เรื่อง ดาวน์โหลด
ตารางสรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนลูกค้าบุคคลธรรมดา (ไทย) 78
ตารางสรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนลูกค้าบุคคลธรรมดา (ต่างชาติ) 42
ตารางสรุปประเภทเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ระบุตัวตนลูกค้าบุคคลธรรมดา (ต่างชาติ) 305
ตารางสรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนลูกค้านิติบุคคล 248
ตารางสรุปข้อมูลหรือหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนของลูกค้าตามกฎหมาย ปปง. 180
ตารางเชื่อมโยงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 225