แบบฟอร์ม ปปง.
เรื่อง ดาวน์โหลด
แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร. 04) 442
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร. 03) 340
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 1-05-10 สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 349
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1-05-6 สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 284
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิกโดยไม่ส่งรายงานใหม่ทดแทน (รธ.3) 797
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “เปลี่ยนแปลงที่อยู่สาขา / ชื่อสาขา” ในระบบAERS (รธ.12) 239
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งมายังสำนักงาน ปปง.ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (รธ.13) 753
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “เพิ่มรหัสสาขา” ในระบบAERS (รธ.9) 250
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “ยกเลิกรหัสสาขา” ในระบบAERS (รธ.10) 280
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “ควบรวมสาขา” ในระบบ AERS(รธ.11) 257
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1-01 สำหรับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 270
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 1-03 สำหรับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 252