แบบฟอร์ม ปปง.
เรื่อง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 1-05-10 สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 167
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1-05-6 สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 117
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1-05-9 สำหรับธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ 197
แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร. 04) 800
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร. 03) 715
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิกโดยไม่ส่งรายงานใหม่ทดแทน (รธ.3) 884
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “เปลี่ยนแปลงที่อยู่สาขา / ชื่อสาขา” ในระบบAERS (รธ.12) 305
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งมายังสำนักงาน ปปง.ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (รธ.13) 989
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “เพิ่มรหัสสาขา” ในระบบAERS (รธ.9) 305
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “ยกเลิกรหัสสาขา” ในระบบAERS (รธ.10) 339
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “ควบรวมสาขา” ในระบบ AERS(รธ.11) 313
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1-01 สำหรับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 477
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 1-03 สำหรับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 402