แบบฟอร์ม ปปง.
เรื่อง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 1-05-10 สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 309
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1-05-6 สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 220
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1-05-9 สำหรับธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ 313
แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร. 04) 973
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร. 03) 896
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิกโดยไม่ส่งรายงานใหม่ทดแทน (รธ.3) 1,002
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “เปลี่ยนแปลงที่อยู่สาขา / ชื่อสาขา” ในระบบAERS (รธ.12) 384
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งมายังสำนักงาน ปปง.ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (รธ.13) 1,135
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “เพิ่มรหัสสาขา” ในระบบAERS (รธ.9) 383
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “ยกเลิกรหัสสาขา” ในระบบAERS (รธ.10) 413
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “ควบรวมสาขา” ในระบบ AERS(รธ.11) 390
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1-01 สำหรับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 619
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 1-03 สำหรับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 501