แบบฟอร์ม ปปง.
เรื่อง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 1-05-10 สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 56
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1-05-6 สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 39
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1-05-9 สำหรับธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ 86
แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร. 04) 569
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร. 03) 471
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิกโดยไม่ส่งรายงานใหม่ทดแทน (รธ.3) 830
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “เปลี่ยนแปลงที่อยู่สาขา / ชื่อสาขา” ในระบบAERS (รธ.12) 265
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งมายังสำนักงาน ปปง.ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (รธ.13) 878
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “เพิ่มรหัสสาขา” ในระบบAERS (รธ.9) 266
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “ยกเลิกรหัสสาขา” ในระบบAERS (รธ.10) 307
แบบข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้ง สำนักงาน ปปง. เพื่อ “ควบรวมสาขา” ในระบบ AERS(รธ.11) 276
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1-01 สำหรับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 306
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 1-03 สำหรับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 288