ตัวอย่างเอกสาร
เรื่อง ดาวน์โหลด
ตารางสรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนลูกค้านิติบุคคล 167
ตารางสรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนลูกค้าบุคคลธรรมดา (ต่างชาติ) 101
ตารางสรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนลูกค้าบุคคลธรรมดา (ไทย) 174
ตารางสรุปข้อมูลหรือหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนของลูกค้าตามกฎหมาย ปปง. 171
ตารางสรุปหลักเกณฑ์การแสดงตนและรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย ปปง. 207
ตารางเชื่อมโยงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 148
ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ 265
ตัวอย่างนโยบายแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 155
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการ 1,252
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงของลูกค้า 1,294
ตัวอย่างแบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน 900
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร 1,278