ตัวอย่างเอกสาร
เรื่อง ดาวน์โหลด
ตารางสรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนลูกค้านิติบุคคล 27
ตารางสรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนลูกค้าบุคคลธรรมดา (ต่างชาติ) 18
ตารางสรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนลูกค้าบุคคลธรรมดา (ไทย) 29
ตารางสรุปข้อมูลหรือหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนของลูกค้าตามกฎหมาย ปปง. 32
ตารางสรุปหลักเกณฑ์การแสดงตนและรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย ปปง. 53
ตารางเชื่อมโยงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 27
ตัวอย่างนโยบายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ 105
ตัวอย่างนโยบายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 88
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการ 1,008
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงลูกค้า 1,068
ตัวอย่างแบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน 739
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร 1,083