ตัวอย่างเอกสาร
เรื่อง ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าสำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลฯ 134
ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 114
ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ 118
ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ 149
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลฯ 235
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 713
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร 807
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงลูกค้า 874
ตัวอย่างแบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน 484