ตัวอย่างเอกสาร
เรื่อง ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าสำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลฯ 25
ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 18
ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ 19
ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ 28
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลฯ 137
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 296
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร 572
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงของลูกค้า 633
ตัวอย่างแบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน 317