แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ (MC) เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 68
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 196
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล เรื่อง การรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 246
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงิน เรื่อง การรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 271
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 288