แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 115
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล เรื่อง การรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 115
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงิน เรื่อง การรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 103
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 215